Nieuwsarchief

Myanmar heeft behoefte aan ondersteuning rond afvalbeheer en Nederland kan hierbij helpen. Dat is de conclusie van een scoping missie, uitgevoerd door drie Nederlandse experts op uitnodiging van de Nederlandse Ambassade in Yangon. Herman Huisman van Rijkswaterstaat Leefomgeving, Hans Breukelman van BreAd BV en Bert Keesman van MetaSus waren van 13 t/m 24 maart in Myanmar.

“Ons land heeft 60 jaar geslapen, en nu worden we wakker”. Zo verwoordde de burgemeester van Mandalay de heer Ye Lwin de fase waarin het land zich bevindt. Onder leiding van Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi zet Myanmar koers naar een betere toekomst. Het afvalbeheer is daarbij nog ver onder de maat. Het Expert Team bezocht de twee grootste steden: Yangon en Mandalay. Stadsreiniging en inzameling hebben er slechts een beperkte dekkingsgraad. Ca. 50% van het afval eindigt daardoor als zwerfvuil. De effecten op de gezondheid van de bevolking blijven niet uit. In de delta’s heeft het zwerfvuil een desastreus effect op het oppervlaktewater.

Bevolkingsgroei, economische groei en de productie van afval gaan hand in hand. De afvaldiensten van Myanmar kunnen dit niet aan. Als er al wordt ingezameld moet het afval worden getransporteerd met een beperkt aantal kleine voertuigen door zwaar verkeer. Overslagstations ontbreken. Storten vindt plaats op vrijwel onbeheerde dumpsites zonder voorzieningen.

Nederland kan ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld door te voorzien in opleidingen die de organisatie en dienstverlening door overheden verbeteren. Maar ook door bij te dragen aan het opzetten van eenvoudige overslagstations en verbetering van de bestaande dumpsites. Dat hoeft niet veel te kosten. Het goede nieuws is dat de meerkosten voor een deel kunnen worden opgevangen door te kiezen voor quick-wins, door verhoging van de efficiency en door benutting van de schaal van de steden.

Er is veel belangstelling in Myanmar voor een dergelijke Nederlandse aanpak. En de Nederlandse experts zien daarbij ook de nodige kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Hun bevindingen staan uitvoerig beschreven in een rapport dat nu beschikbaar is via de website van RVO.

 

banner

Waste MyanmarSinds 2011 is Myanmar bezig met een democratische en economische inhaalslag. Dit resulteert in een jaarlijks groeipercentage van 7% a 8%. De verwachting is dat de groei zal aanhouden, mede gezien de strategische ligging tussen China, India en Thailand: de snelst groeiende regio ter wereld. De gestage industrialisatie van Myanmar, gekoppeld aan de verstedelijking en veranderende consumptiepatronen brengen onvermijdelijk een probleem met zich mee: een groeiende hoeveelheid afval.

De Nederlandse watersector is al actief in Myanmar. Vanwege de grote rivieren en uitgestrekte kust is het land kwetsbaar voor overstromingen. De Nederlandse ondersteuning is er op gericht om deze risico's te verkleinen. Afval is daarbij een stoorzender, omdat het de overstromingen verergert en zorgt voor verontreiniging van oppervlakte- en drinkwater. De Nederlandse Ambassade in Yangon overweegt daarom de focus te verbreden naar afvalzorg.

De 57 miljoen inwoners van Myanmar zorgen voor 15.000 a 20.000 ton afval per dag, vooral in de grote steden zoals Yangon (5,2 miljoen) en Mandalay (1 miljoen). Deze hoeveelheid zal naar verwachting snel stijgen. Als dit op zijn beloop gelaten wordt zal deze afvalberg een groot probleem worden. Tegelijk hebben deze steden een schaal waarbij effectieve actie mogelijk wordt. Zo ontstaat een markt voor Nederlandse bedrijven en organisaties met kennis en producten op het gebied van verantwoord afvalmanagement.

Met steun van RVO gaat de Nederlandse Ambassade in Yangon de kansen verkennen om de afvalsector in Myanmar met Nederlandse inbreng te versterken. De eerste stap is een verkennende missie van 13 t/m 24 maart onder leiding van Herman Huisman van Rijkswaterstaat Leefomgeving, samen met Hans Breukelman van BreAd BV en Bert Keesman van MetaSus. De focus zal liggen op het afvalbeleid, de bestaande infrastructuur, organisaties, de private sector en marktkansen. De missie resulteert in een rapport met aandacht voor zowel de publieke als de private aspecten. Via een LinkedIn groep kan het missieteam op pad worden gestuurd met concrete vragen en kan het verloop van de missie worden gevolgd. U bent van harte welkom u aan te sluiten bij deze LinkedIn groep door hier te klikken.

penalosaDe recent aangetreden burgemeester van Bogotá, Enrique Peñalosa, neemt het afvalbeheer in Bogotá rigoreus op de schop. Afvalinzameling komt terug in private handen en in de komende jaren zien we een reeks van veranderingen. Dit levert kansen op voor Nederlandse leveranciers van afvalgerelateerde producten en diensten.

Bogotá is de hoofdstad van Colombia met bijna 8 miljoen inwoners. Dagelijks genereren zij tegen 6.300 ton afval. De vorige burgemeester Gustavo Petro maakte in 2012 het publieke waterleidingbedrijf Aguas de Bogotá verantwoordelijk voor de afvalinzameling. Dit betekende een grote verandering. In de praktijk bleven private partijen toch nog bijna 50% van het afval inzamelen.

Enrique Peñalosa heeft nu tenders uitgeschreven voor de afvalinzameling in vijf zones van Bogotá met een gemiddelde waarde van EUR 275 miljoen. Nationale en internationale bedrijven kunnen hierop inschrijven. Bedrijven uit Chili, Spanje en Perú hebben al interesse getoond. In mei valt de beslissing. Colombia kennende zal het wel wat langer duren, maar toch.

Aanvullende kansen gaan zich voordoen als gevolg van het Plan voor Integraal Afvalmanagement (PGIRS) dat op 11 november 2016 door Peñalosa is vastgesteld. Dit bestrijkt een periode van 12 jaar. In die periode moet de hoeveelheid afval die bij de stortplaats Doña Juana wordt afgeleverd met 6% afnemen. Het plan vergt een totale investering van 84 miljoen euro. Enige highlights zijn:

  1. Ontwikkeling van een nieuwe stortplaats (in zeven jaar)
  2. Meer elektriciteit uit stortgas op Doña Juana (van 1.7 MW naar 12 MW)
  3. Uitrusting voor de ca 22.000 informele recyclers incl alternatieven voor handkarren
  4. Introductie van scheiding aan de bron
  5. Aandeel mechanisch straatvegen van 20% naaar 40% van het totaal
  6. Introductie van afvalcontainers in o.a. de dichtbevolkte delen van de stad

Dat alles zal een verscheidenheid aan kansen opleveren. Nederland heeft zich de afgelopen jaren stevig gepositioneerd als leverancier van kennis en producten rond afval als gevolg van een samenwerkingsproject met een private én een publieke component (PIB en G2G). Het Holland House Waste Window blijft een vooruitgeschoven post in Bogotá, waar Linda Breukers de situatie in de gaten houdt en snel kan schakelen (Bron: El Espectador, 26 nov 2016).

Sinds de gedeeltelijke opheffing van de Iraanse sancties zitten de vliegtuigen naar Teheran vol met Duitsers en Italianen die actief willen worden op deze grote markt. Hoog tijd dus dat de BV Nederland daar ook zijn gezicht laat zien. Op donderdag 28 september 2017 is daarom bij het bedrijf GENAP in 's Heerenberg het Partners for International Business programma B-WIN gestart. Zes Nederlandse bedrijven werkzaam in afval en/of afvalwater gaan de komende twee jaar gezamenlijk de Iraanse markt bewerken. Behalve GENAP zijn dat Adverio Waste Systems, DORSET Green Machines, Nijhuis Water Technology, Senro en SPS Sustainable Planet Solutions. Ook de Vereniging voor Milieu- en Watertechnologie Bedrijven ENVAQUA doet mee. De coördinatie is in handen van Bert Keesman van MetaSus. Op het programma staan handelsmissies naar Teheran en andere grote steden zoals Mashhad, Isfahan en Chiraz, plus bezoeken van Iraanse delegaties aan Nederland en promotionele activiteiten in Iran.

Partners for International Business is een programma van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO. Het bedrijvencluster krijgt steun van Rijkswaterstaat Leefomgeving, de Nederlandse ambassade in Teheran en een nog te contracteren lokale vertegenwoordiger. De eerste missie is gepland tijdens de International Environment Exhibition in Teheran (21-24 feb 2018).

PIB Iran Tekensessie 280917 03banner

Pugu"Weka jiji safi", dat is Swahili voor: "Houd uw stad schoon". De Nederlandse Expert Missie Afvalmanagement, die van 5 tot en met 9 september de miljoenenstad Dar es Salaam bezocht, kwam hoopvolle tekenen van milieubewustzijn tegen. Maar in het algemeen is de situatie zorgelijk.

Op vrijdag 4 november deed het Expert Team (Herman Huisman van Rijkswaterstaat Leefomgeving, Hans Breukelman van BreAd BV en Bert Keesman van MetaSus) bij RVO verslag aan ongeveer 30 ondernemers en andere geïnteresseerden. Eerste Ambassadesecretaris Economische zaken Eugene Gies bracht het laatste nieuws. Sinds kort moeten de inwoners van Dar es Salaam elke eerste zaterdag van de maand hun erf en straat schoonvegen. Een teken dat het de President John Magufuli ernst is met het schoonhouden van de stad. Helaas gaat het afval meestal nog in vlammen op.

Het Expert Team ging in op de afvalsituatie in Dar es Salaam, de regelgeving en de Nederlandse plannen voor follow-up. Elke dag wordt ca 5.600 ton aan afval gegenereerd, waarvan maar ongeveer 1.000 ton/dag op de Pugu stortplaats belandt. De rest wordt begraven, verbrand of illegaal gestort. Afvalinzameling is slecht georganiseerd, net als de inning van de afvalheffingen. De Pugu stortplaats is een ongecontroleerde vuilnisbelt, zonder afdichting, voorzieningen voor percolaatwater of afvang van stortgas. Daar komt nog bij dat de hoeveelheid afval in Dar es Salaam naar schatting met 10% per jaar stijgt.

Snelle en doeltreffende actie is dus geboden. Het Expert Team ziet kansen voor het verbeteren van het gehele afvalmanagement systeem, te beginnen bij de Pugu stortplaats en de afvalinzameling (inclusief de aanleg van overslagstations). De komende vier maanden zullen benut worden om een "Dar es Salaam Waste Coalition" te smeden, met daarin in ieder geval het stadsbestuur en de vijf deelgemeenten plus andere belanghebbenden (inclusief donor organisaties). Als deze coalitie zich achter een gezamenlijk project geschaard heeft zullen de plannen voor de verbetering van het systeem nader worden uitgewerkt.

In de slipstream van dit project zullen zeker kansen ontstaan voor Nederlandse bedrijven, bijvoorbeeld adviesdiensten, civiele werken en de levering van inzamelwagens en overslagstations. Op de wat langere termijn verwacht het team een intensivering van recycling activiteiten, compostering, verwerking van gevaarlijk afval en mogelijk ook RDF productie voor de cementbedrijven. Een volledig overzicht van de afvalsituatie in Dar es Salaam en de kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven is te vinden in het rapport "Expert Mission on Integrated Solid Waste Management (ISWM) to Dar es Salaam". Wie op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen kan zich aansluiten bij de LinkedIn groep.

Update februari 2017 - Op woensdag 15 februari heeft in Dar es Salaam een workshop plaatsgevonden met deelname van ambtenaren van het Dar es Salaam City Council (DCC) en de vijf deelgemeenten. Tijdens deze workshop heeft Herman Huisman van Rijkswaterstaat Leefomgeving het Nederlandse plan gepresenteerd om het afvalmanagement in Dar es Salaam rigoreus op de schop te nemen. De elementen van het plan werden met instemming begroet: upgrade van de Pugu stortplaats, verbetering van het logistieke systeem inclusief de ontwikkeling van afval-overslagstations, verbetering van de inning van de afvalheffingen en de ontwikkeling van een Nationaal Afval Management Plan. De DCC zal nu de politiek verantwoordelijken van de vijf deelgemeenten bijeenroepen om tot een Memorandum of Understanding te komen, waarbij ook andere partijen betrokken kunnen zijn zoals de Wereldbank, de Afrikaanse Ontwikkelingsbank, UNIDO en de Internationale Afval Associatie (ISWA). Als het MoU is getekend kunnen de voorbereidende studies voor de transformatie van het afvalsysteem in Dar es Salaam in gang worden gezet.

Go to top